Home

Muziek Online in de klas verbindt en zoekt naar de muziek in ieder kind!

 500 video’s

 + 500 video’s

Doorgaande leerlijnen

+65
Enthousiaste scholen

Online muziekles in de klas

Muziekonlineindeklas is de nieuwe hybride muziekmethode ontwikkeld in samenwerking met Muziekschool Amsterdam. Het hart van de methode bestaat uit online interactieve lesvideo’s. Muziekdocenten Barbe, Maartje, EvertJan en Laureen gaan actief met de kinderen aan de slag zodat ze het gevoel krijgen dat de zij daadwerkelijk in de klas staan. Deelname van de leerkracht kan van minimaal tot zeer betrokken zijn. Als aanvulling op de video’s vormen de muziekwerkboeken voor docent en leerlingen verdieping: traditioneel onderwijs gekoppeld aan digitale vernieuwing. Wij benaderen muziek als serieus vak net als rekenen en taal. Aan het eind van iedere periode toetsen de kinderen zichzelf in hun muziekwerkboek.

Het innovatieve deel van de methode zit onzichtbaar verscholen in de methode zelf, het resultaat van een jarenlange samenwerking van de makers. Zij hebben daarvoor de naam “Music Morphing Method” (MMM) bedacht. Het is het samengaan van de methodische (wat leren we?) aspecten: domeinen / muzikale parameters en de didactische (hoe leren we?) aspecten: processing parameters / diverse werkvormen. Dit levert een veelheid aan invalshoeken op met als resultaat dat elke leerling aangezet en geïnspireerd wordt tot muzikale ontwikkeling beginnend bij zijn sterke punt. Gedurende de acht jaar in het primair onderwijs komen alle doelen (bij herhaling) aan bod, telkens met een andere focus teneinde een evenwichtige muziekeducatie te waarborgen. Ons einddoel is een kind dat onafhankelijk bezig kan zijn met muziek, zelf muzikale keuzes kan maken en met een goedgevulde muzikale rugzak naar het VO kan gaan.

Klik op onderstaande MMM om meer over deze methode te leren.

Zingen

Zingen staat centraal in deze methode omdat liedjes alle domeinen raken en kinderen direct muzikaal activeren met muzikale bouwstenen. Met het muzikale DNA: toonhoogte, toonduur, toonsterkte en toonkleur kunnen kinderen liedjes zelf vormgeven (ownership) en presenteren in verschillende stijlen en culturen.

Luisteren

Luisteren is de basis voor muziek maken en beleven wat terugkomt in alle domeinen. Deze vorm van muzikaal gedrag loopt als rode draad door de methode met impliciete en expliciete luisteropdrachten.

Improviseren

Improviseren is muzikaal gedrag om de kinderen ‘vrij’ te maken en ‘open’ te houden. Muzikaal durf en lef tonen. Kinderen onderzoeken hun mogelijkheden en boren hun creativiteit aan en mogen fouten maken om zichzelf en muziek beter te leren kennen. 

Componeren

Bij Componeren gaan we meestal uit van een lied. Met de muzikale bouwstenen van dit lied gaan de kinderen een voorspel schrijven, een nieuwe regel toevoegen, een eigen couplet schrijven. daarbij hanteren we uitgangspunten van het domein noteren.

Presenteren

Presteren is het eindresultaat van de gestelde doelen. Alle muzikale afspraken zijn gemaakt (produceren). Ieder kind weet wat er van hem/haar wordt verwacht. Presentaties kunnen op vele manieren plaatsvinden. Aan het eind van een les in de klas voor de leerkracht en/of andere leerlingen, voor de ouders, voor de hele school, voor… 

Reflecteren

Reflecteren doen de kinderen standaard in het muziekwerkboek. Op de laatste bladzijde van het boek staat: wat hebben we geleerd? Gevolgd door: het belangrijkste wat ik heb geleerd is? Daar blikken de kinderen terug op wat ze hebben geleerd in voorgaande periode.  

Produceren

Produceren is een vorm van muzikaal gedrag gekoppeld aan reflecteren en keuzes maken. Tijdens dit proces bepalen de kinderen hoe het lied uiteindelijk moet klinken. Kinderen geven de liedjes zelf vorm met gebruik van de muzikale parameters (ownership). Wat wordt de vorm, het tempo, de dynamiek? Wie zingt wat (solo, heel groep? Alles sluit aan bij de tekst en interpretatie.

Informeren

Informeren is in deze methode alle kennis van de muzikale begrippen die kinderen nodig hebben om actief met muziek bezig te zijn. De begrippenlijst tref je in elke periode aan onder de knop: leerlijn.  

Bewegen

Dansen en bewegen zijn in deze methode een gedragsvorm die het zingen ondersteunen. Kinderen mogen ook eigen ‘moves’ bedenken. Soms zijn de bewegingen illustratie voor de tekst, een andere keer zijn het danspassen die horen bij de muziekstijl.  

Spelen

Spelen is een vorm van muzikaal gedrag waarbij de kinderen een instrument nodig hebben. Het meest voor de hand liggende instrument is hun eigen lichaam. Naast bodypercussie is ‘luchtspelen’ een slimme manier om de kinderen een fysieke ervaring te geven van spelen (tokkelen, slaan, strijken, blazen, toetsen) op een instrument.

Doelen

Het einddoel van de methode (een goed gevulde muzikale rugzak) is dat de leerlingen alle domeinen kunnen hanteren en uitgerust zijn met alle muzikale parameters die hen in staat stellen zelfstandig met muziek om te gaan.

De leerlingen kunnen:

  • analytisch luisteren en kritisch hun eigen waardeoordeel vormen.
  • zuiver en muzikaal zingen en spelen in verschillende stijlen.
  • improviseren, componeren en liedjes aanpassen en noteren naar eigen inzicht en smaak.
  • muzikale begrippen hanteren en interpreteren.
  • hun muziek produceren (keuzes maken qua vorm en interpretatie) en presenteren (uitvoeren).

Reflecteren is een niet muzikale gedragsvorm die de leerlingen voortdurend toepassen. In iedere periode is er een muziekwerkboek voor de leerlingen met een afsluiting waarin leerlingen zichzelf (ownership) kunnen toetsen aan de hand van een vragenlijst.
Alle doelen sluiten nauw aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie voor het primair onderwijs en de SLO doelen en leerlijn muziek.
De methode is opgebouwd vanuit de lesdoelen (zie lesboek docent) naar tussendoelen (zie leerlijn) naar de bovenstaande einddoelen.

Barbe in Landsmeer

Leerlijn en module

De muziekmethode kan op twee manieren gebruikt worden.
1. Als doorgaande leerlijn, waarbij je het hele programma middels een kalender doorloopt.
2. In de moduleversie, waarbij je zelf een keuze maakt uit de aangeboden thema’s en deze naar eigen mogelijkheden in je lesrooster inpast.

De doorgaande leerlijn:

In de doorgaande leerlijn is er een vaste volgorde van de videolessen.
Gedurende het hele schooljaar komen in vijf periodes alle thema’s aan bod.

De modules:

In de moduleversie maak je een keuze uit de verschillende thema’s en roostert die gedurende schooljaar naar eigen inzicht. Het kalenderoverzicht blijft bestaan maar nu niet ingedeeld in weken en dagen maar je volgt simpel de nummers van de video’s.

Het schooljaar bestaat uit vijf periodes van zes weken

  • Periode 1 tot de herfstvakantie
  • Periode 2 tot de kerstvakantie
  • Periode 3 tot de voorjaarsvakantie
  • Periode 4 tot de meivakantie
  • Periode 5 tot de zomervakantie

Kort overzicht van de inhoud van de videolessen per schooljaar in de leerlijn.

Groep 7 – Popmuziek

Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. Deze stijl wordt onderzocht op het muzikale DNA. Wat zijn de muzikale eigenschappen? Als we dat weten kunnen we dan zelf een hit schrijven? Kinderen gaan actief aan de slag en aan het eind van het schooljaar hebben ze een paar eigen hits in handen.

Groep 8 – Muziek & cultuur

Een verdieping in de muziek en cultuur van Spanje.
Dit les materiaal is volop in ontwikkeling, in de toekomst zal het laatste schooljaar bestaan uit de muziek canon en de eindmusical.
Een periode bestaat uit zes weken met 5 video’s per 2 weken. In elke video staat een domein centraal rondom een muzikaal thema. Alle muzikale begrippen die de leerlingen hebben geleerd komen nu in verschillende thema’s nog een keer voorbij. Met een muzikale toets sluiten we de Muziekonlineindeklas methode af.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal staat altijd handig naast de video’s waarmee je werkt zodat je snel toegang hebt tot de leermiddelen.

Bladmuziek
Hier tref je alle liedjes aan in notenschrift van de desbetreffende periode (leerlijn) of thema (module).

Liedjes
Alle video’s met liedjes uit de desbetreffende periode of thema op een rij in een zangversie en instrumentale versie om los mee te oefenen.
Alle audio in mp3 met liedjes uit de desbetreffende periode of thema op een rij in een zangversie en instrumentale versie om los mee te oefenen.

Lesboek docent
Per periode of thema zijn alle video’s uitgeschreven als lesmateriaal (per lesvideo één A4). Hiermee kan de leerkracht/ vakdocent de inhoud differentiëren en aanpassen aan het niveau van de leerlingen en eigen mogelijkheden.

Muziekwerkboek leerlingen
Dit werkboek beslaat een heel schooljaar en bestaat uit aanvullend en verdiepend lesmateriaal. Aan het eind van het schooljaar heeft ieder kind een waardevol eigen muziekboek met daarin alles wat ze hebben geleerd. Zo ervaren de leerlingen muziek (wat natuurlijk leuk is!) ook als een serieus vak.
Toets: aan het eind van ieder thema toetst de leerling zichzelf in het muziekwerkboek. Zo wordt zelfreflectie gestimuleerd en krijg de leerkracht een goed beeld over de behaalde doelen.

Leskaarten
Printbare leskaarten vol muzikale spelletjes die met de leerlingen actief in de klas gebruikt kunnen worden.

Instructie 
Om lekker met het materiaal aan de slag te gaan, kunnen alle docenten via zoom een instructie krijgen.

Scholing 
Om nog beter te kunnen werken met de methode en het vak muziek inhoudelijk, bestaat er een scholing voor leerkrachten die gegeven wordt door de makers van deze methode.

Bij de bovenstaande voorbeelden zijn we uitgegaan van de doorgaande leerlijn. Het materiaal voor de moduleversie is hetzelfde maar hier kun je je eigen route en tempo bepalen.

Implementatie van de methode  
Januari     ’23            komt het lesmateriaal uit van periode 1.
Augustus  ’23            komt het lesmateriaal van periode 2 erbij.
Januari     ’24            komt het lesmateriaal van periode 3 erbij
Augustus  ’24            komt het lesmateriaal van periode 4 en 5 om de methode  compleet te maken.

KOSTEN:

GRATIS te gebruiken en uit te proberen van: jan ’23 t/m juli ‘23

Vanaf aug. ’23  zijn de kosten: €250,- per school per jaar ongeacht aantal leerlingen.

Hartelijke groeten,

Namens het MuziekOnline in de klas – team

Hans van de Veerdonk
Ronald Schmitz

Powered by Muziekschool Amsterdam

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Dan sturen we je een mail zodra we live gaan

* indicates required

Door aan te melden ga je akkoord met de privacy voorwaarden